4114 5930
تحصیلات عالی در پوهنتون دولتی کشور هندوستان
Name   Hasibullah Date   2016-05-26
Phone   0782625250 Province   Kabul
Region   Da Afghanan Daudzay Business Center
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   Type  Information Category   Education
دوکتورا ، لیسانس ، و دوره مکتب از صنف اول الی دوازده

به اطلاع تمام شاگردان و محصلین که علاقه مندی تحصیلات در کشور هندوستان را داشته باشند رسانیده میشود
که ثبت نام از صنف اول الی دوازده و تحصیلات عالی در رشته های ذیل جریان دارد.

اقتصاد که سالانه فیس آن (15000) افغانی
علوم سیاسی که فیس سالانه آن ( 15000) افغانی
روانشناسی که فیس سالانه آن ( 15000) افغانی
تجارت که فیس سالانه آن ( 15000) افغانی
کمپیوتر ساینس که فیس سالانه آن (75000) افغانی
وغیره رشته ها

لست فوق تنها فیس های سالانه پوهنتون دولتی کشور هندوستان میباشد
فیس ها بخاطر کم است که ریس صاحب جمهور اسبق افغانستان (حامد کرزی )بنا بر موافقت نامه با کشور هندوستان و کشور های دیگر کشور ها تواتست برای افغانستان عضویت سازمان سارک را بدست آورد بنآ یک تخفیف در فیس برای مردم افغانستان داده شده است.
اسم پوهنتون پونه
اسم شهر پونه نزدیک ممبی
درجه حرارت از 33 درجه سانتی ګریت بالا نرفته است
اسناد آن مورد تاید وزارت تحصیلات عالی و وزارت خاجه جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.

پروسه : اولآ اسناد تحصیلی خویش را به دفتر تسلیم نموده . دفتر ادمیشن لیتر(تایيدی شمولیت در پوهنتون ) را از پوهنتون ګرفته دوباره به خود شخص داده وخود شخص اګر خواسته باشد ادمیشن لیتر خود را به سفارت هند بورده و سفارت آنرا تایید میکند و ویزه تحصیلی را برای محصل میدهد و وقتیکه به هند رسید همکار دفتر ما از میدان هوایی شخص را ګرفته کارهای راجستریشن پولیس رهنمایی کردن به پوهنتون ،لیلیه وغیره کارهای آنرا تکمیل میکند.
وقتیکه به پوهنتون رفت خود شخص 80 دالر بخاطر چک عمومی 75 دالر بخاطر بیمه صحی و825 دالر بخاطر حق شمولیت به پوهنتون میپردازد (فقط یکبار در دوره تحصیل پرداخته میشود ) و لیله ماهانه 6000 کلدار هندی (6000 تقریبآ افغانی میشود ) میپردازد واګر نخواسته باشد که در لیلیه پوهنتون زندگی نماید از طرف دفتر آپارتمان برای محصلین محترم در نظر ګرفته شده که 8000-10000 روپیه هندی کرایه ماهانه آن میباشد که میتوان ۱-5 نفر در آن زندکی کرد

ثبت نام از تاریخ 15 مارچ شروع شده و جریان دارد برای معلومات بیشتر به شماره داده شده به تماس شوید.
شماره تماس : 0782625250
آدرس : ده افغانان ، داودزی بزنز سنتر
4114 5930