4522 5519
تولید سنگ های نمای داخلی و خارجی، فرش، پله و ....
Name   دستگاه دیجیتال جوجه کشی مرغ Date   2016-04-30
Province   Kabul
Email  
Company   سنگ مصنوعی آنتیک
Region   کابل، سرک کمپنی، ایستگاه مکتب
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Construction Material
شرکت سنگ مصنوعی آنتیک (سمنت پلاست)
تولید کننده انواع سنگ های مصنوعی از قبیل؛ نمای داخلی و خارجی، سنگ فرش، پله، پیزاره و...
انواع طرح های تولیدی این شرکت قرار ذیل می باشد:
1. طرح قاب عکسی و یا زنجیره ای؛
2. طرح چرمی؛
3. طرح خشتی؛
4. طرح پازیلی؛
5. طرح هلالی و یا پروانه ای؛
6. طرح ریگ چیلی؛
7. طرح دارابی؛
8. طرح خشین؛
9. انواع طرح های زینه؛
10. انواع طرحهای زیر زینه (ساده، طرح چوب و گل برجسته).

آدرس: کابل، سرک کمپنی، ایستگاه مکتب، شرکت تولیدی صنگ مصنوعی آنتیک (سمنت پلاست)
4522 5519