4575 5474
یک دربند تعمیر معه 14 باب دوکان، تشناب های عصری، آشپز خانه و حویلی
Name   شیرین آقا و محمد حمید یوسفی Date   2016-04-27
Phone   0799334392 Province   Panjsher
Region   مرکز ولایت پنجشیر روبروی مسجد مرحوم مارشال فهیم
Rent   AFN Type  For Rent Category   Shops
این تعمیر شامل 14 باب دوکان در دو طبقه یک آشپز خانه، سه تشنباب عصری و یک حویلی در عقب دوکانها، لب سرک عمومی مقابل مسجد مرحوم مارشال فهیم
4575 5474