5496 1033
بهترين مكان كرائى داراى 23 اطاق براى مكاتب، پوهنتون ، موسسات و شفاخانه هاى خصوصي
Name   خواجه عصمت اله Date   2016-10-19
Phone   0093772475165 Province   Kabul
Region   سليم كاروان قلعه فتح اله
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent   Type  For Rent Category   Houses
ساختمان زيبا كه در شش طبقه اعمار گرديده و داراى 23 اطاق و يك تهكاوى زيبا و بزرگ ميباشد و همچنان داراى پاركنگ وسيع ميباشد براى مكاتب ،پوهنتون ، موسسات و يا شفاخانه هاى شخصي به كرايه داده ميشود و براى معلومات بيشتر به اين شماره به تماس شويد
0772475165
5496 1033