4121 5928
هنگر و گدام های وسیع با میدان های وسیع برای اموال تجارتی برای کرایه
Name   هنگرهای تجارتی Date   2016-05-26
Phone   0799300390 Province   Kabul
Region   سرک دارلامان گذرگاه جوار لیسه حبیبیه سرک ناحیه هفتم شهر کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent   Unspecified price Type  For Rent Category   Others
مژده به تجار ملی کشور...

مال گدام چهاردهی که در بهترین ساحه شهر کابل موقعیت دارد ، دارای هنگر های مستحکم و میدان های وسیع که از امنیت کافی برخودار میباشد، زمینه حفظ ، نگداشت ، تخلیه و بارگیری هر نوع اموال تجارتی مساعد بوده در خدمت تاجران محترم قرار دارد.

شماره های تماس:
0799300390
0744255609
0783434824
4121 5928