3900 6139
فروش امتیاز یک باب دوکان در مکروریان اول (کهنه)
Name   فرید Date   2016-06-10
Phone   0788761187 Province   Kabul
Region   مکروریان اول (کهنه)
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  12,000 $ Type  For Sale Category   Shops
یک باب دوکان در مکروریان اول متصل به تصدی ملی بس لب سرک که قبلآ امتیاز آن مبلغ 21 هزار دالر امریکایی خریده شده اکنون بنابر ضرورت عاجل امتیاز آن مبلغ 12 هزار دالر به فروش می رسد البته باید گفت که دوکان جایداد دولت می باشد و صرف امتیاز آن به فروش می رسد. 4 متر عرض آن و 38الی 40 متر طول آن میباشد دارای آب، برق، تشناب، پارکنگ موتر و لب سرک می باشد. جور آمد دارد.
3900 6139