9647 7
به یک عراده کرولا ویا هم سراچه ثابت ضرورت دارم
Name   عبدالمجید Date   2016-08-02
Phone   0787835383 Province   Kabul
Region   Khair khana
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  6,000 $ Type  I Need Category   Cars
Make  Toyota Year  1997 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  75000-100000
بنده به یک عراده کرولا ویا سراچه که ثبت باشد نیاز دارم همرایم یک موتر فلدر دست پاکستان ۲۰۱۰ تچ سیستم دارای اپشنها بسیار بالاا هم است اگر کس خواست که مالچه کند هم تیار هستم . ۰۷۸۷۸۳۵۳۸۳
9647 7