4833 5208
انوع راویز کاری، فلز کاری ساختمان های شما پذیرفته می شود.
Name   نجف خان Date   2016-04-10
Phone   0764006691 Province   Kabul
Company   شرکت فلز کاری برادران احمدی
Region   ناحیه دهم شهر کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Unspecified price Type  For Sale Category   Construction Material
با بیش از ده سال تجربه در افغانستان و ایران انواع راویز کاری، فلز کاری ساختمان های شما را می پذیریم.
هر نواع راویز بندی
هرنوع فلز کاری از قبیل ساختمان ها، هوتل ها، چپرکت ها، دروازه ها، کلکین ها، زینه های آهنی و غیره...
هموطنان عزیز می توانند با ما به شماره فوق به تماس شوند.
با احترام
انجنیر نجف علی احمدی
4833 5208