4909 5130
نیاز مبرم به وظیفه دارم
Name   سهراب Date   2016-04-03
Phone   0784802492 Province   Kabul
Region   افغانستان_ کابل _ خیرخانه
Price   $ Type  Jobs Category   Job seekers
اسم سهراب هست دانشجو دانشگاه هستم سال اخیر دانشگده حقوق علوم سیاسی و به وظیفه نیاز دارم

در بخش های ذیل درسترسی دارم:

1: در بخش اداری
2: در بخش مالی
3: در بخش computer
4:در بخش تدریس
5: در بخش سروی های اجتماعی نیز بلدیت دارم.
4909 5130