4922 5103
مهد علم و روشنگری
Name   آموزشگاه علمی رفاه عامه Date   2016-04-01
Phone   0744622220 Province   Kabul
Email  
Region   سرک اول شاه شهید کابل افغانستان
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  Information Category   Education
آموزشگاه علمی رفاه عامه با 73 دوره فراغت همه در خدمت دانش آموزان عزیز قرار دارد.
4922 5103