4952 5097
مکتب خصوصی شمس الهدی به یکتن استاد از طبقه اناث که در بخش زبان انگلیسی و کمپیوتر
Name   مسعود Date   2016-04-01
Phone   0744854646 Province   Kabul
Region   چهلستون
Price   AFN Type  Jobs Category   Employers
مکتب خصوصی شمس الهدی به یکتن استاد از طبقه اناث که در بخش زبان انگلیسی و کمپیوتر تسلط کامل داشته باشد ضرورت دارد.
ادرس : چهلستون . سرک نو تخنیکم
نوت :تجربه کافی ضروری میباشد
4952 5097