5026 5027
کودکستان خصوصی توانا
Name   مجتمع آموزشی توانا Date   2016-03-28
Phone   0792771010 Province   Kabul
Region   تایمنی٬کابل افغانستان
Amtaa
Price  1,000 AFN Type  Information Category   Education
کودکستان خصوصی توانا
گهواره مهر و دانش

متوجه آموزش کودکان تان باشید؛ شخصیت آینده کودک بستگی به چگونگی آموزش دوره کودکی کودک دارد!

کودکستان خصوصی توانا با معیار های آموزشی و فرهنگی بنابر تجربه های روان شناسی و شناخت علمی از کودک به فعالیت آغاز کرده است و با سهولت ها و امکان های آموزشی زیر در خدمت کودکان کشور قرار دارد:

۱. آموزش زبان مادری و دو زبان رسمی کشور( پارسی دری و پشتو) و زبان انگلیسی
۲. آموزش های دینی و قرآن
۳. آموزش کمپیوتر
۴. صنف های قصه خوانی و ترانه خوانی
۵. آشنایی با سامان های بازی و بازی ها
۶. آموزش های اجتماعی در درون خانواده و بیرون از خانواده

یاد داشت: ثبت نام با فیس مناسب (۱۰۰۰) افغانی از سه حمل آغاز می گردد؛ بشتابید تا کودکان آموزش دیده داشته باشید!

نشانی: تایمنی٬ سرک عمومی تاجورسلطانه کوچه چهارم چمن ببرک مقابل دروازه عقبی مارکیت خربوزه
شماره های تماس: 0792771010/0790341010/0784640194
5026 5027