5014 5025
دستکاه تست زمین امریکای
Name   afghan pre cast Date   2016-03-27
Phone   0093787779990 Province   Kabul
Region   ناحیه 5
Amtaa
Price  4,500 $ Type  For Sale Category   Hardwares
دستکاه تست زمین امریکایی
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.

www.testequipmentconnection.com/images/products/Aeroflex_IFR_3515AR.JPG
5014 5025