4351 5693
کرایی څلور اطاقه اپاراتمانونه د عصری آشپزخانی او عصری تشنابونو سره
Name   فضل الربی Date   2016-05-11
Phone   0797484009 Province   Kabul
Region   د قمبر څلور لاره - د دعوت پوهنتون شاته
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  19,000 AFN Type  For Rent Category   Apartments
کرایی څلور اطاقه اپارتمانونه لاندی مشخصات لري:
1-هر اپارتمان ۱۶۰ متر مربع مساحت لري.
2-هر اپارتمان څلور اطاقونه لری چی په ښکلو الماریو مزین شوی او د میلمنو د اطاق دروازه یی بیله ده.
3-هر اپارتمان دری عصري تشنابونه لری چی ټول ضروری وسایل پکی نصب شوي.
4-هر اپارتمان یوه عصري آشپزخانه لری چی ټول د ضرورت وړ وسایل پکی نصب شويدی .
5-هر اپارتمان یو دهلیز لری په دهلیز کی یو دستشوی او د دهلیز په آخرنی برخه د د بوټو لپاره الماری په نظر کی نیول شویده.
6-هر اپاتمان د مرکزګرمي په سیستم سمبال شویدی .
7-د هر اپارتمان لپاره د موټر پارکینګ په نظرکی نیول شويدی.
8-هر اپارتمان د برشنا شرکت ځانګری میتر لري.
9-هراپارتمان د چاه عمیق پاکی اوبه لري.
10-د فاضل آب څاه یی په عصری ډول جوړ شویدی.
مینه وال کولای شی د نوموړو اپارتمانونو څخه لیدنه وکړی د خوښی په صورت کی به د نوموړیو اپاارتمانو د مزایاوو څخه برخمن شي.
4351 5693