4712 4979
خدمات کاریابی به یک بازار یاب ضرورت دارد
Name   Abdullah Date   2016-03-23
Phone   0729203731 Province   Kabul
Email  
Region   شهر نو
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   Type  Jobs Category   Employers
شرکت ما نیاز به آمرین توسعه تجارتی داشته و وظایف این بست بازاریابی ، طی مراحل اسناد، ایجاد روابط با مشتریان و جمع آوری میباشد. معاش و امتیازات آن طور رقابتی میباشد.
شرایط:
فارغ صنف دوازده/ لسانس
علاقمندان میتوانند cv و یا خلص سوانح خود را به آدرس ایمل ذیل بفرستند.
[email protected]
شماره تماس: 0729203731
4712 4979