4157 5896
استند های دستی برای هر نوع ایپد ، تبلیت و مبایل ها
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2016-05-24
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان مقابل قمندانی ولایت ، آریانا مارکیت دست راست دوکان 5
  I have totally ( 27 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  100 AFN Type  For Sale Category   Others
گیرا و یا استند های دستی برای هر نوع ایپد ، تبلیت و مبایل های شما
شما میتوانید با استفاده از این استند ها و یا گیرا در همه امورات کاری تان آسانی را فراهم سازید.
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
4157 5896