4749 4959
به یک عراده موترسایکل ثابت ضرورت دارم
Name   محمدحسین Date   2016-03-22
Phone   0775426242 Province   Kabul
Region   ناحیه سیزدهم شهرکابل
Price  15,000 AFN Type  I Need Category   Motorcycles
دوستان که خواهش فروش موترسایکل خویش را داشته باشند به شماره فوق الذکر به تماس شوند اگر از طریق تیلفون جورآمد صورت گرفت بعداً موترسایکل چک میگردد.
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
4749 4959