1866 7825
دوکان ۹*۴ برای کرایه
Name   Mozamel Date   2016-09-30
Phone   0747952813 Province   Kabul
Region   کارته چهار عقب سینما بریکوت
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Rent  10,000 AFN Type  For Rent Category   Shops
دوکان مذکور دارای ۹ متر طول و ۴ متر عرض میباشد
1866 7825