5823 752
دوکان ۹*۴ برای کرایه
Name   Mozamel Date   2016-09-30
Province   Kabul
Email  
Region   کارته چهار عقب سینما بریکوت
Amtaa
Rent  10,000 AFN Type  For Rent Category   Shops
دوکان مذکور دارای ۹ متر طول و ۴ متر عرض میباشد
5823 752