4795 4912
شیشه تلویزیون سمسنگ 46انچ ضرورت دارم
Name   Nazeem Date   2016-03-17
Phone   0784486700 Province   Balkh
Region   Mazar-e-Sharif
Amtaa
Price   AFN Type  I Need Category   Televisions
به شیشه تلویزیون سمسنگ 46انچ سمارت و 3D ضرورت دارم
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
4795 4912