5048 5005
صالون خیاطی عتیق الله عظیمی
Name   عتیق الله عظیمی Date   2016-03-27
Phone   0792454568 Province   Kabul
Company   صالون خیاطی عت
Region   سرک سوم پروژه تایمنی جوار شفاخانه تابان
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent   Unspecified price Type  For Rent Category   Garment
دوخت هر نوع لباسهای عروسی، شیرنی خوری،نکاح،ساری دامن و غیره لباس های زنانه پذیرفته میشود
5048 5005