5238 4798
یک عراده موترسکیل شهاب پرشی
Name   منیب الله Date   2016-03-08
Phone   0744019923 Province   Kabul
Email  
Region   کابل پغمان خواجه مسافر
Price  25,000 AFN Type  For Sale Category   Motorcycles
یک عراده موترسکیل شهاب پرشی میباشد که به فروش میرسانم پیسه باید نقط باشد
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
5238 4798