5293 4760
به یک تن كارمند در بخشی کرین کاری و ٢نفر دريور فورکلفت ضرورت دارم
Name   Hakim Date   2016-03-06
Phone   0796402060 Province   Kabul
Region   كابل
  I have totally ( 25 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
به یک تن كارمند در بخشی کرین کاری و ٢نفر دريور فورکلفت ضرورت دارم تجربه كافي داشته باشد.
برای معلومات بشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
5293 4760