2003 4569
تصفیه کننده هوای خانه و موتر شما
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2017-09-26
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت منزل اول دوکان 5 پهلوی ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 12 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,000 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
تصفیه کننده هوای خانه و موتر های شما این تصفیه کننده توانایی ازبین بردن دود سگرت ، خاک و گرد و انواع مکروب های که در فضا موجود میباشد از بین برده و برای شما هوای تصفیه شده گی را اماده میسازد.
2003 4569