2827 1515
چارچر هر نوع لپتاب برای خانه و موتر های شما
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2016-11-19
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت منزل اول دوکان 5 پهلوی ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 16 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  600 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
چارچر هر نوع لپتاب برای خانه و موتر های شما به نام ( Universal Car and home Adapter for laptop) شما میتوانید هر نوع لپتاپ تان را در موتر و خانه های تان با این چارجر چارچ نموده با وات های مختلف استفاده نماید و راحت باشید
2827 1515