5371 4673
ضرورت به یک تن عکاس
Name   ایمل Date   2016-02-28
Phone   0798463698 Province   Kabul
Company   استیدیو عکاسی و فلمبرداری مشعل
Region   میدان هوایی کابل افغانستان
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   Unspecified price Type  Jobs Category   Job seekers
استیدیو عکاسی و فلمبرداری مشعل به یک تن کارمند که به پروگرام های فوتوشاب و ام اس ورد بلدیت داشته باشد و همچنان به ماشین های کاپی ریکو نیز بلدیت داشته باشد ضرورت دارد.
5371 4673