5397 4652
آسياب آهن، for shredding steel scrap ماشین ذوب آهن steel mill
Name   خان ولی Date   2016-02-26
Phone   0704288747 Province   Kabul
Region   پل محمود خان
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,500 $ Type  For Sale Category   Spare parts
The steel mill is a machines for the shredding of steel scrap and is part of the complete plant for demolition and production of raw second material.
آسياب آهن برای میده کردن آهن باب استفاده می شود، تا از آرد یا میده ګی آهن برای دوباره سازی در فابریکه ها استفاده شود. بخشی از پروسه ای ذوب آهن است.
ماشین آسیاب آهن از کمپنی مشهو بانو bano است، و کاملاً سلامت و جور می باشد.
برای خریداری به این شماره تماس بګیرید:
0773813778
قمیت تقریبا ثابت است.
5397 4652