5026 4665
سوزکی 1994 باربری، سلامت و سه سلندره
Name   خان ولی Date   2016-02-26
Phone   0704288747 Province   Kabul
Company   شیرزاد
Region   پول محمود خان
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  3,000 $ Type  For Sale Category   Trucks
Make  Suzuki Year  1994 Color  White Gear  Manual
Fuel  Petrol Km  100000-125000
سوزکی سفید، جدید و سلامت، برای فروش عاجل. مادل ۹۴، اما در افغانستان کمتر چلیده است. کسیکه خریدار جدی است، به این شماره تماس بګیرد:
قیمت تقریبا ثابت است.

0773813778
5026 4665