5163 4528
یک تن کارمند از طبقه اناث برای نگهداری طفل ضرورت دارم
Name   Mujtaba Date   2016-02-17
Phone   0774218290 Province   Kabul
Region   ګولایی پل سرخ کارته ۳
Price   Type  Jobs Category   Job seekers
یک نفر کارمند از طبقه اناث که دارای تجربه کاری باشد از ساعت ۰۷:۳۰ صبح الی ۰۴:۳۰ عصر برای نگهداری طفلم ضرورت دارم لطفا به شماره ذیل تماس بګیرید ودر مورد معاش در تیلفون صحبت میکنیم ۰۷۷۴۲۱۸۲۹۰
5163 4528