2783 617
مازدا باربری 1991
Name   احمد Date   2016-09-19
Phone   0785966226 Province   Kabul
Email  
Region   کوتل خیرخانه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  3,500 $ Type  For Sale Category   Trucks
Make  Mazda Year  1991 Color  Red Gear  Manual
Fuel  Petrol
مازدای باربری شهری، پلیت هرات، ختم اسناد ان تا اخیر سال روان میباشد، شماره تماس 0785966226
برای معلومات بشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
2783 617