5676 4360
اعلان کاریابی
Name   عبدالله Date   2016-02-04
Phone   0093729203731 Province   Kabul
Email  
Company   شخصی
Region   Kabul
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   Type  Jobs Category   Employers
محترما،
درود
برنامه ای کاریابی ما در کمک نمودن افغانهای که از عدم اشتغال در کشور رنج میبرند، متمرکز میباشد. ما از این فرصت برای پیدا نمودن شغل برای یتیمان، بیوه زنان و جوانان واجد شرایط ، استفاده مینمایم. برنامه ما خدمات بدون مزد کاریابی ( جا به جایی در كار) را فراهم مینماید. ما افراد را در کار بر اساس مهارت های شخصی و مهارت های مورد نیاز شرکت ها جابجا یا کار یابی مینمایم.
اگر شما علاقه داشته باشید،لطفاً سی وی خود را به ایمیل ذیل بفرستید.
[email protected]
فون:93729203731
با احترام
عبدالله
مدیر برنامه کاریابی
5676 4360