5698 4343
يك عراده موتر مدل 2000 3 تن با راننده اماده به كار
Name   سيد عظيم Date   2016-02-03
Phone   0794767644 Province   Kabul
Region   خشالخان
Price   AFN Type  Jobs Category   Trucks
يك عراده موتر مدل 2000 3 تن با راننده اماده به كار
برای معلومات بشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
5698 4343