5499 4209
نیاز به وظیفه دارم
Name   عیدمحمد(بوستانی) Date   2016-01-24
Phone   0744160295 Province   Kabul
Email  
Region   کابل
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Unspecified price Type  Jobs Category   Job seekers
اینجانب که شهرتم درفوق ذکر است فارغ پوهنحی اقتصاد دیپارتمنت مدیریت تجارتی پوهنتون هرات می باشم که نیاز به وظیفه دارم.
نوت: باکمترین معاش کار مینمایم.
برای معلومات بشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
5499 4209