5924 4120
به يك تن ترجمان زبان انگليسي به دري و دري به انگليسي نياز داريم!
Name   ارمان Date   2016-01-18
Phone   0791935437 Province   Kabul
Email  
Region   Afghanistan
Price   AFN Type  Jobs Category   Employers
مطبعه انكشاف كه خدمات چاپي را عرضه ميدارد!
اكنون يك تن به حيث ترجمان زبان انگليسي به دري و دري به انگليسي كه در بخش مذكور تجربه كافي داشته باشد باشد ضرورت دارد خدمات ترجمه تذكره، ترجمه نكاح خط ترجمه وثيقه خط و ديگر اسناد مربوطه به خدمات ترجمان ميباشد اشخاص و افرادي واجد شرايط ميتواند كه خلص سوانح خويش را به ايميل متذكره ارسال نمايد و يا به شماره مذكور در تماس شوند.
5924 4120