5960 4084
گرگ تعلیم یافته از نوع شپرد میباشد
Name   توفیق Date   2016-01-16
Phone   0799155331 Province   Kabul
Region   کابل
Amtaa
Price   Unspecified price Type  For Sale Category   Animals
گرگ جرمنی تعلیم یافته از نوع شپرد میباشد
5960 4084