2629 2929
یک باب اطاق کرایی
Name   ولید Date   2017-03-19
Phone   0799363627 Province   Kabul
Region   کارته سخی نزدیک پوهنتون کابل و وزارت زراعت
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  6,000 AFN Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اطاق کرایی با داشتن آشپزخانه و تشناب مستقل انترنت وای پای رایګان واقع زیرزمینی که به بخاری هم ضرورت ندارد
2629 2929