2879 4039
وسایل مکمل موترشویی
Name   nawid Date   2017-07-30
Phone   0777353690 Province   Kabul
Region   gumruk kabul nahya 9
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  8,300 $ Type  For Sale Category   Other Vehicles
وسایل مکمل موترشویی نو استفاده نشده

جگهای موترشویی 5تن و 6 تن سه پایه 5 تن و یک 6 تن
جمله 4 پایه با تمام وسایل و ماشین هوا 2 پایه
2پایه ماشین قف 80 لیتره
4 عدد تفنگچه آب
2 پایه واترپمپ
160 فوت پیپ آب موتر شویی
1 پایه ماشین جاروب 80 لیتره
تمام وسایل از پاکستان وارد شده
2879 4039