6096 3953
یک پایه تلویزیون LCD 42 inch
Name   عبدالخالق شمس Date   2016-01-08
Phone   0786610682 Province   Kabul
Region   یکه توت
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  15,000 AFN Type  For Sale Category   Televisions
یک پایه تلویزون L.C.D.ازکمپنی تایگر به سایز 42 اینج به قیمت 15000 هزار افغانی قابل فروش است خریدار میتواند به این شماره به تماس شود .0786610682.
6096 3953