6090 3954
نیاز به ماشینری فروشی ساختمانی ضرورت داریم
Name   حاجی توفیق Date   2016-01-08
Phone   0708121594 Province   Kabul
Email  
Region   کابل خیرخانه
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   AFN Type  I Need Category   Other Vehicles
اگر ماشینری از قبیل لودر ، اسکواتور وغیره موارد فروشی داشته باشید ما خریدار هستیم
0747419453
6090 3954