6101 3935
موټر تویوتا هینو ماډل 1988 پلیټ کابل کمپیوتري لین جلال اباد او کابل باډیدار
Name   Muhammad Gul Date   2016-01-06
Phone   0744873673 Province   Kabul
Email  
Region   کابل بګرامي افغانستان
Amtaa
Price  9,500 $ Type  For Sale Category   Trucks
Make  Toyota Color  Blue Gear  Manual
Fuel  Diesel
هینو موټر ماډل 1988 د کابل کمپیوتري پلیټ د جلال اباد او د کابل د لین کتابچه لري او کومک هم لري د پیچومي د ختلو لپاره باډیدار ده ټایرونه ئې نوي دي ماشین او ګیربکس په زیمواري دي نور هم هیڅ اواریز نه لري د خرڅ لپاره ده خو دا مو هم په یاد وي چې کومک ئې هم سلیف کومک نه ده ډیر ثابت موټر ده ابي رنګ ده.
6101 3935