6113 3923
15 عراده تانكري تيل به قيمت نازل فروخته ميشود
Name   Mohammadi Date   2016-01-05
Province   Kabul
Email  
Region   Sark now pule charkhi
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   $ Type  For Sale Category   Other Vehicles
15 عراده تانكري تيل به قيمت نازل فروخته ميشود
٨ عراده ما تانكري مودل ٢٠٠٠ و ١٩٩٩
٤ عراده توربو مودل ١٩٩٤ الي ١٩٩٨
٣ عراده ١٠ سلندره
يك عراده كماز تانكري مودل ١٩٨٩
يك عراده مازدا كوريا يي ٢٠٠٩ تانكري
اشخاص كي خريدار ميباشد لطفا به شماره ذيل به تماس شود
٠٧٨٧١١٢٠٥٥
6113 3923