6054 3982
فروش اموال دکان لباس های طفلانه از بهترین کمپنی های مشهور ترکیه، هند
Name   شاپور Date   2016-01-10
Phone   078813025 Province   Kabul
Company   دنیای کودک
Region   مارکیت مکرویان سوم کوچه اول دکان سوم نبش کوچه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Garment
بهترین لباس های طفلانه ساخت کشور های ترکیه، هند و پاکستان به قیمت بسیار نازل به فروش میرسد. متقاضیان میتوانند دکان را نیز به کرایه بگیرند. اموال به گونه فروش بوده و دکان کرایه میباشد.
6054 3982