4172 5881
یک پایه کمپیوتر دیسک تاپ کور تو دو 7000 افغانی با مشخصات بالا
Name   Mustafa Date   2016-05-23
Phone   0799423825 Province   Kabul
Region   دارالامان
  I have totally ( 20 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  7,000 AFN Type  For Sale Category   Computers
رم دو چی بی
پروسیسر 3
گرافیک کارت ایکتیرنل یک چی بی
مانیتور فلت تو شیبا
هر نوع پرگرام بالا و گیم را سپورت می کند
قیمت 7000 افغانی
شماره تمس 0799423825
4172 5881