5954 3754
یک تخفیف ویژه ریسور عقاب
Name   گلزی Date   2015-12-22
Phone   0788888215 Province   Kabul
Region   در تمامی نماینده گی های رسمی عقاب
Amtaa
Price  1,950 AFN Type  For Sale Category   Televisions
حالا شما میتوانید ریسورهای عقاب را با تخفیف ویژه (۱۹۵۰ افغانی) از تمام نماینده گی های رسمی عقاب بدست آورید !
وازهفتاد چینل های داخلی وخارجی تماشا نماید.
برای معلومات بشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
5954 3754