6298 3738
اعلان کاریابی (بازاریاب)
Name   عبدالوهاب صمدی Date   2015-12-21
Phone   0700009451 Province   Kabul
Email  
Company   مجله همکار
Region   دفتر شماره 12، مارکیت احمد شاه بابا، چهارراهی صدارت
Amtaa
Price   Type  Jobs Category   Media
عنوان بست: بازاریاب/Marketer

فارغ صنف دوازدهم (12) باشد.
حد اقل یک (1) سال تجربه کاری در این بخش را داشته باشد.
به زبان های پشتو و دری روان صحبت نماید.

کسانیکه علاقه ی کار در این بخش را داشته باشند، میتوانند CV و یا خلص سوانح خود را به ایمیل آدرس [email protected] برای ما ارسال نمایند و یا به شماره 0700009451 به تماس شوند.
6298 3738