4020 6005
یک پایه ماشین فابریکه بلوک با تمام ضمیایم لازمه آن برای پروژه ها
Name   رئیس ضیاء Date   2016-05-31
Phone   0782519412 Province   Kabul
Email  
Company   Zia CC
Region   ناحیه 22
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  900,000 AFN Type  For Sale Category   Other Vehicles
فروش یک پایه ماشین بلوک ساختمانی که اکثرآ در پروژه های کورپس و همچنان تعمیرات رهایشی بکار میروند.
دارای قدرت تولید بلوک با کیفیت به سایز های 40 در 20 در 20 میان خالی و 40 در 20 در 10 میان خالی میباشد. به یک هزینه کم به یک سرمایه گذاری مطلوب رسیده میتوانید.
4020 6005