4393 5643
یک پایه یخچال کوچک برای فروش اماده است
Name   مصطفی Date   2016-05-08
Phone   0789656657 Province   Kabul
Region   سرک عمومی دارالامان ایستگاه جای ریس کوچه اتفاق
  I have totally ( 7 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  8,000 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
یک پایه یخچال کوچک به رنگ نقره یی به قیمت هشت ۸۰۰۰ هزار افغانی
بدون عوارض وجدید میباشد
4393 5643