4832 4533
فلتر آب خالص و آسان در افغانستان
Name   حمزه یونیک الکترونیک Date   2017-09-26
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان آریانا مارکت
  I have totally ( 9 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,800 AFN Type  For Sale Category   Home Items
فلتر آب خالص و آسان در افغانستان قابل دریافت میباشد که دارای مشخصات ذیل میباشد.
1. این فلتر آب آسان نصب میشود.
2. جای کم میگیرد.
3. آب را از باکتریا ، منگ ، زنگ و چربی پاک میسازد.
4. با این فلتر از آب صحی در همه جا استفاده کنید.

این فلتر را از نمایندگی ده افغانان و خیرخانه بدست آورده میتوانید.
برای معلومات بیشتر به ما به تماس شوید.

امتحان شرط است با ضمانت و کار کرد امتحان شده.
4832 4533