7236 2789
فروش مجوز هفته نامه ( هفته نامه صدای من )
Name   رامز Date   2015-09-27
Phone   0744053195 Province   Kabul
Email  
Region   پل آرتل ، سرک چهلستون
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  2,000 $ Type  For Sale Category   Media
مجوز هفته نامه صدای من My Voice weekly دارای یکسال تجربه و دارای جواز و اسناد رسمی که نشاندهنده ثبت و راجستر آن در وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت مالیه و نهاد های مربوطه میباشد به فروش میرسد و انتقال مسئولیت به مالک چدید صورت میگیرد.

افراد و موسسات که خواهش خریداری جواز مذکور را داشته باشند به شماره های ذیل به تماس شوند ویا به ایمیل آدرس ذیل نامه بفرستند.

0744053195 -0797953167 Email:[email protected]
7236 2789