6903 2788
فروش مجوز انتشارات ( موسسه نشراتی کارپوه گروپ)
Name   رامز Date   2015-09-27
Phone   0744053195 Province   Kabul
Email  
Region   پل آرتل ، سرک چهلستون
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  1,200 $ Type  For Sale Category   Media
موسسه نشراتی کارپوه گروپ دارای لیسانس رسمی از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و ثبت و راجستر وزارت محترم مالیه و نهاد های مربوطه دارای یکسال تجربه کاری با انتقال مسولیت به مالک جدید به فروش میرسد

افراد و موسسات که خواهش خریداری آنرا داشته باشند به شماره ذیل به تماس شوند

0744053195 -0797953167 Email : [email protected]
6903 2788