4255 5784
یک باب اپارتمان دارای سه اطاق کلان، سه تشناب ، یک آشپزخانه به کرایه داده میشود
Name   Asadullah Date   2016-05-17
Phone   0787888887 Province   Kabul
Email  
Region   ساحه بلاکهای سلیم کاروان,پایکوب نصوار، قلعه فتح الله
Rent  400 $ Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان سه اطاقه در منزل ششم، بلاک ۸ ساحه سلیم کاروان که دارای سه اطاق کلان، سه تشناب (دو تشناب بزرگ و یک خورد)، یک آشپزخانه مجهز بزرگ به اندازه یک اطاق، و یک دهلیز یا هال کلان به کرایه ماهوار ۴۰۰ دالر به کرایه داده میشود.
4255 5784